Live bijeenkomst voor alle alumni van de OU

14 mei 2022 (10:00 - 18:00 uur)
Op 14 mei 2022 organiseert de OU voor het eerst een fysieke bijeenkomst voor al haar alumni. Het definitieve programma volgt nog, maar de bijeenkomst zal in elk geval plaatsvinden in Eindhoven. Leden van de AVOU kunnen gratis deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meldt u zich nu aan als u wilt deelnemen!
 

Het voorlopige programma

10:00 - 10:30 uur: Ontvangst
10:30 - 10:40 uur: Opening door prof. dr. mr. Ronald Janse
10:40 - 10:45 uur: Welkom Rob van het Hof (voorzitter AVOU)
10:45 - 11:30 uur: Plenaire lezing prof. dr. Arjan Bos
11:30 - 12:30 uur: Keynote Zoë Papaikonomou
12:30 - 13:15 uur: Lunch
13:15 - 14:15 uur: Paralelsessies ronde 1 (informatiekunde, management of onderwijs)
14:30 - 15:30 uur: Paralelsessies ronde 2 (cultuur, informatica of AVOU)
15:45 - 16:45 uur: Paralelsessies ronde 3 (milieu of recht)
16:45 - 17:00 uur: Plenaire afsluiting
17:00 - 18:00 uur: Borrel.
Plenaire lezing/Psychologie: prof. dr. Arjan Bos | Van sociale uitsluiting naar sociale inclusie
Sociale inclusie en diversiteit is een belangrijk thema voor de Open Universiteit dat toegankelijk, open en flexibel academisch afstandsonderwijs verzorgt. In deze presentatie zal Arjan Bos eerst dieper ingaan op het concept sociale uitsluiting. Wat is sociale uitsluiting en welke functie heeft het? Wat zijn factoren die ervoor zorgen dat bepaalde groepen in onze maatschappij uitgesloten worden? Daarbij zal Bos vooral ingaan op het interpersoonlijke niveau, maar ook iets zeggen over structurele vormen van uitsluiting op organisatie- en maatschappelijk niveau. Tot slot zal Arjan Bos vertellen op welke wijze sociale uitsluiting gereduceerd kan worden en sociale inclusie bevorderd kan worden. 
 
Keynota speaker: Zoë Papaikonomou | Diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer
Stel je wilt een marathon gaan lopen. Zou je je dan aanmelden voor de Marathon van Rotterdam en vrolijk aan de start verschijnen, zonder intensieve training van lijf en geest? Nee. Je gaat als onervaren loper eerst uitzoeken wat het precies inhoudt om een marathon te lopen en welke training je daarvoor nodig hebt. Trainen voor een marathon vraagt om zelfreflectie, balans, flexibiliteit en een realistische opbouw. En vooral om: uithoudingsvermogen.
 In haar lezing neemt Zoë Papaikonomou je mee in de Inclusiemarathon. Het is de titel van haar nieuwe boek dat ze schreef met Kauthar Bouchallikt en waarvoor zij samen 41 diversiteitsprofessionals en -onderzoekers interviewden. De lezing is een praktische, ongemakkelijke sprint door verschillende thema's van het boek.
 
Zoë Papaikonomou is schrijfster, onderzoeksjournaliste en docente. Haar werk richt zich op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ze onderzoekt daarbinnen vooral de werking van macht. Zoë is auteur van twee boeken: ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ (2018) en De inclusiemarathon (2021).
 
Parallelsessies
Informatiekunde: Guy Janssens | Complexiteit bij grote projecten, en nu dan?
De grote diversiteit aan mensen, middelen en omgevingen maakt grote projecten complex. Die complexiteit veroorzaakt in de meeste gevallen problemen in deze projecten. Dit zijn problemen die niet te voorzien waren en ook niet via van tevoren vastgesteld risicomanagement direct kunnen worden opgelost.
Deze presentatie neemt u mee in drie beheers-visies op complexiteit en laat u zien welke visie het beste past bij een complex project. Daarna zullen in het kort mogelijkheden worden behandeld hoe men in het algemeen in grote projecten met de door de complexiteit veroorzaakte onverwachte problemen zou kunnen omgaan.
Tenslotte volgt een open publieks-discussie over de complexiteit van grote projecten en een uitwisseling van ervaringen hoe men hiermee zou kunnen omgaan.
 
Managementwetenschappen: Henrieke van Bommel en Caroline Bijlhout | 
Teamsamenstelling, een voorspeller van crowdfunding – Carline Bijlhout
Met behulp van crowdfunding kunnen online benodigde financiële middelen worden verzameld bij een publiek ter uitvoering van verschillende projecten, zoals wetenschappelijke projecten die door studenten worden uitgevoerd. Informatie over het uit te voeren project is belangrijk voor degene die het project zal financieren. In het verleden heeft onderzoek zich meer gericht op individuele karakteristieken van de initiatiefnemer (geslacht, opleidingsniveau en ras) en niet zozeer op de samenstelling van het team met betrekking tot een succesvolle crowdfunding. Een derde van de crowdfunding aanvragen voor projecten bestaat uit teams. De centrale vraag in dit onderzoek was: ‘In hoeverre heeft de samenstelling van het wetenschappelijk team een effect op het succes bij crowdfunding van wetenschappelijke projecten?’
 
Onderwijswetenschappen: volgt.
 
Cultuurwetenschappen: dr. Caroline Drieenhuizen | Geschiedenis als Grote-Witte-Mannen verhaal? Over geschiedwetenschap in de 21e eeuw
Werp een blik op de plank met historische werken in de lokale bibliotheek en krijg een indruk van de publicaties die de afgelopen decennia zijn verschenen. Mannen als Adolf Hitler, Erasmus of Johan Huizinga sieren veelal de covers en onderwerpen als arbeiders tijdens de Industriële Revolutie of kooplui in vroegmodern Amsterdam zetten de toon. Dit soort boeken bepaalden lange tijd ons beeld van de wereldgeschiedenis. 
Waar zijn echter de vrouwen in de geschiedenis, de tot slaafgemaakten, de gastarbeiders of de door Nederland gekoloniseerde bevolking van Indonesië? Pas sinds enkele jaren verschijnen regelmatig boeken over dergelijke onderwerpen. 
In deze lezing/workshop licht ik het belang toe van historisch onderzoek naar dergelijke ‘andere’ perspectieven en laat ik zien hoe dat gedaan kan worden.
 
Informatica: Dr. ir. Martijn van Otterlo | Kunstmatig Intelligente Systemen die zich Gedragen
De laatste jaren is het vakgebied Artificial Intelligence (AI) enorm in opmars, door een samenkomst van grote ontwikkelingen in snelle computers, betere wiskunde en algoritmen, en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden data. Veel AI-systemen kunnen zelf intelligente taken leren met die data, of van mensen, en de successen ervan zien we overal, in alle sectoren van de samenleving. Je kunt hierbij denken aan gezichtsherkenning, zelfrijdende auto's, suggesties op NetFlix, en nog veel meer. Echter, hoe meer AI er gebruikt wordt in de samenleving, hoe meer we "ervan gaan merken", en niet alle maatschappelijke consequenties zijn even goed, en zelfs kunnen er averechtse effecten optreden die bepaalde groepen mensen extra negatief beïnvloeden. Tegenwoordig komt er bij het maken van slimme AI-technieken steeds meer aandacht voor het nadenken over de maatschappelijke gevolgen van het gebruik van die technieken. Je kunt zelfs AI zelf gebruiken om AI meer "ethisch verantwoord" te maken, ofwel AI te maken "die zich een beetje gedraagt zoals wij het graag zien". Dit wetenschappelijke gebied wordt aangeduid met de term "Responsible AI". Dit verhaal biedt een kort overzicht van wat er speelt, en wordt geïllustreerd met een paar recente case-studies op het gebied van slimme assistenten en zelfrijdende auto's.
 
Frits J. Roelfsema MSc MEd lid van de AVOU en drs. Marco M. Meijer, Algemeen directeur AB Vakwerk | Sociale inclusie en diversiteit in beleid en dienstverlening (verzorgd door de AVOU)
Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. 
Bij inclusief beleid gaat het erom dat iederéén volwaardig mee kan doen, ongeacht leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. De uitdaging is: hoe kom je tot inclusief beleid dat recht doet aan de diversiteit van alle inwoners in de samenleving? 
Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie staan op verschillende plekken bovenaan de agenda. Binnen organisaties, in het onderwijs, in beleid, in onderzoek en in de media wil - of misschien moet - iedereen ermee aan de slag. In deze sessie willen wij aan de hand van twee casussen laten zien hoe organisaties hiermee beleidsmatig omgaan en wat het betekent voor hun dienstverlening en processen. Hierbij zal o.a. worden ingegaan op vragen als; wat betekenen inclusie en diversiteit voor werving en selectie, voor het gedrag op de werkvloer en de bedrijfscultuur en welke rol moet het management hierbij oppakken?
 

Milieuwetenschappen: Stijn Neuteleers | Waardepluralisme en milieuconflicten
‘Hoe komt het dat wetenschappelijke inzichten vaak niet leiden tot de implementatie van het nodige milieubeleid? Eén van de redenen is dat er in het veld tussen wetenschap en beleid heel wat spanningen bestaan tussen framings, belangen en waarden. Hier willen we dieper ingaan op dat element van waardenpluralisme en meer bepaald op drie aspecten ervan: kunnen we alles op één schaal uitdrukken; zijn waarden hetzelfde als belangen en voorkeuren; en zijn er fundamenteel verschillende manieren om natuur te waarderen? De inzichten over waardenpluralisme kunnen gebruikt worden voor een meer inclusieve aanpak van natuur- en milieuconflicten.’

 
Rechtswetenschappen: Rolf Ortlep en Bahija Aarrass | Lessen uit de Kinderopvangtoeslagenaffaire
De Kinderopvangtoeslagenaffaire heeft recentelijk veel aandacht gekregen in de media. Door toedoen van de overheid zijn vele ouders (en kinderen) in grote (financiële) problemen gekomen door de beëindiging en terugvordering van de toeslag door de Belastingdienst. De wijze van afhandeling, die overigens nog steeds gaande is, en de nasleep daarvan is onderwerp van maatschappelijk debat maar heeft ook een golf aan rechtsontwikkelingen in het bestuursrecht teweeg gebracht. Tijdens de alumnidag zal de Toeslagenaffaire door een professional uit de rechtspraktijk worden toegelicht. Tevens zal dit thema in de context van het wetenschappelijke debat worden geplaatst door Rolf Ortlep en Bahija Aarrass.
 
Aanmelden
Log eerst als lid in op onze website. Dan herkent het systeem u als lid en kunt u zich (gratis) aanmelden. Vul daarna het formulier hieronder in. Vergeet u niet in het veld 'opmerkingen' uw keuze voor de parallelsessies in te voeren en wel exact op de volgende wijze:
 
Ronde 1: uw keuze
Ronde 2: uw keuze  
Ronde 3: uw keuze 
 
Voorbeeld
Ronde 1: onderwijs
Ronde 2: AVOU  
Ronde 3: recht

Indien u geen keuze maakt of deze onduidelijk is, dan zult u door de organisatie worden ingedeeld bij de sessies.

Aanmelden kan tot 5 mei. Na het verstrijken van de sluitingsdatum krijgt u nog een bevestiging met de benodigde informatie.

De inschrijving voor deze activiteit is inmiddels verlopen.