Promotie: mARC model verbindt theoretische kennis succesvol met praktijk

25 maart 2022 (13.30 uur)

Docenten in het hoger onderwijs staan voor de uitdaging om studenten te ondersteunen in het contextualiseren en de-contextualiseren van hun kennis. Er is daarom steeds meer aandacht voor het leren toepassen van theoretische kennis in de praktijk en de vorming van kennis naar aanleiding van die praktijk. Hoe kan het hoger onderwijs een zinvolle brug slaan tussen kennis en ervaring tijdens het leerproces? Slaviša Radović ontwierp het mARC model om docenten hierin te ondersteunen.

Theorie en praktijk in het hoger onderwijs
De integratie van theoretische en praktische kennis biedt studenten de mogelijkheid om vergaarde kennis toe te passen in de praktijk. Daarnaast leren studenten hun kennis toe te passen in nieuwe situaties en om die praktijkervaring weer om te zetten in abstracte kennis. Onderzoek laat echter zien dat de integratie van theoretische en praktische kennis een complexe aangelegenheid is. Hoger onderwijsinstellingen hebben geen beschikking over een uitvoerige instructie voor het praktijkleren, wat studenten een simplistisch beeld kan geven van de relatie tussen praktijk en theorie. Bovendien hebben docenten beperkte kennis op basis waarvan zij het praktijkleren kunnen ontwikkelen. En ook het uitwerken van de leercontext, instructie en beoordeling is een uitdaging.

mARC model voor docenten
Slaviša Radović ontwierp het mARC (more Authentic, Reflective and Collaborative) model, dat docenten helpt om de integratie van theorie en praktijk te realiseren en ervaringsgericht leren te ondersteunen. Het model is een procedurele tool die docenten leidt in het ontwerpen en evalueren van leeromgevingen en bevat diverse instructies en praktische richtlijnen. Het mARC model is gebaseerd op contexten uit de realistische beroepspraktijk, mogelijkheden voor reflectie gedurende het leren en ervaren; en het opdoen van kennis op basis van verschillende perspectieven en sociale leeractiviteiten.

Resultaten van het onderzoek
Het ontwerpen van ervaringsgericht leren op basis van het mARC model ondersteunt studenten succesvol in het vergaren van kennis door praktijkervaring. Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van authenticiteit, reflectie en samenwerking leidt tot een betere verbinding tussen praktische ervaring en academische kennis. Daarnaast laten de resultaten zien dat toepassing van het model leidt tot significante verbeteringen in academische resultaten, studenten helpt om praktische kennis te abstraheren en om kennis toe te passen in nieuwe situaties. Daarnaast is er een verbetering te zien in het reflectieproces gedurende het leren.

Promotie Slaviša Radović
Slaviša Radović (1987, Kruševac, Servië) promoveert aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de OU. Hij verdedigt op vrijdag 25 maart 2022 om 13.30 uur zijn proefschrift 'Instructional design according to the mARC model: Guidelines on how to stimulate more experiential learning in higher education' aan de OU in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. Marjan Vermeulen, OU. Copromotor is dr. Hans Hummel, OU. De promotie is live bij te wonen aan de OU in Heerlen en online te volgen via ou.nl/live.