Afmelden als lid van de AVOU

De uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap is 30 november van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap zal vervolgens per 1 januari van het volgende jaar beëindigd worden.
Een opzegging die na 30 november door ons ontvangen wordt, wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het erop volgende jaar.

Indien u in aanmerking komt voor vrijstelling van contributie voor de eerst twaalf maanden, kunt u binnen elf maanden na uw aanmelding uw lidmaatschap weer opzeggen, waarna uw lidmaatschap niet omgezet zal worden in een betaald lidmaatschap.