Symposium 'Betrouwbaarheid van getuigenbewijs' op 11 februari

26 januari 2022

De Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS), het parket bij de Hoge Raad en het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie nodigen u van harte uit voor het derde digitaal mini-symposium op vrijdag 11 februari 2022 van 14:30-17:00 uur, met als thema: 'Betrouwbaarheid van getuigenbewijs. Totstandkoming en waardering van getuigenverklaringen, vanuit het perspectief van de betrokken actoren'.

De beoordeling van de kwaliteit van het bewijsmateriaal behoort tot één van de belangrijkste taken van de strafrechter. In het merendeel van de zaken die aan de strafrechter worden voorgelegd, zijn getuigenverklaringen onmisbaar om tot een veroordeling te komen.
Tegelijkertijd weten we dat deze verklaringen, om uiteenlopende redenen, niet altijd betrouwbaar zijn. De kijk op betrouwbaarheid van getuigenverklaringen is de laatste decennia - mede ingegeven door kennis en ervaring uit andere wetenschappen - met meer kritische aandacht omgeven.
Het thema is van belang voor alle partners in de strafrechtspleging. In veel gevallen wordt een eerste getuigenverklaring afgelegd bij een opsporingsambtenaar, die de verklaring op schrift stelt. Ook de rol van de officier van justitie, als leider van het opsporingsonderzoek is essentieel, in het bijzonder vanwege diens verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het procesdossier en de daarin besloten toetsende rol ten aanzien van de betrouwbaarheid van getuigenbewijs, met het oog op een vervolgingsbeslissing.
De processtrategie van het OM op de zitting zal veelal sterk steunen op (de kwaliteit van) getuigenverklaringen en de ondervraging op de zitting. De rechter-commissaris heeft een stevige rol in het horen van getuigen en het vastleggen van verklaringen. De zittingsrechter speelt niet alleen een rol in het horen van getuigen, de waarde en waarachtigheid moeten worden beoordeeld en het gebruik ervan toereikend worden gemotiveerd.
Ook heeft de verdediging waar het gaat om de kwaliteit en het gebruik van getuigenbewijs - in alle fasen van de procedure - een essentiële rol te vervullen.
Tot slot is het thema niet zelden onderdeel van de rechtspraak. Zo stelt de Hoge Raad dat een verklaring door de rechter alleen voor het bewijs mag worden gebruikt ‘wanneer deze naar zijn oordeel betrouwbaar en overeenkomstig de waarheid is afgelegd’. Het EHRM deed de Keskin-uitspraak met behoorlijke consequenties voor de feitenrechter. 
 
Kortom, de totstandkoming en waardering van getuigenverklaringen is actueel voor alle partners in de strafrechtspleging. Alle reden voor een symposium met een verdieping op het thema: de betrouwbaarheid van getuigenbewijs.
 
Programma 
Klik hier voor het programma van het digitale mini-symposium. 
 
Aanmelden
Als deelnemer kunt u via een live-verbinding het programma bijwonen. Slechts de sprekers van het symposium zijn aanwezig op de opnamelocatie Museum Beeld en Geluid Den Haag, uiteraard met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. 
Aanmelden kan door uiterlijk 4 februari 2022 een e-mail te sturen naar: symposium@om.nl
Uw e-mailadres wordt vervolgens doorgegeven aan Museum Beeld en Geluid Den Haag, de organisatie die de live-uitzending technisch verzorgt.
Vanuit Beeld en Geluid Den Haag ontvangt u de dag voor het symposium, een link waarmee u het symposium kunt volgen.
Beeld en Geluid Den Haag verwijdert uw e-mailadres na afloop van het symposium en uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het versturen van de link voor het volgen van het symposium.
Uiteraard kan de uitzending alleen plaatsvinden wanneer dit conform de geldende coronamaatregelen mogelijk is. 
 
Interactie
Het digitale symposium is interactief, zowel vooraf als tijdens het symposium heeft u de gelegenheid om te reageren en vragen voor te leggen aan de sprekers. Wilt u vooraf een vraag stellen, dan kunt u deze sturen naar het e-mailadres: symposium@om.nl.
 
Doorsturen uitnodiging
Voelt u zich vrij deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of onder mogelijke andere geïnteresseerden in de strafrechtketen. 
 
Namens het Ressortsparket van het Openbaar Ministerie, 
mr. M.B.G. (Mariëtte) Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het Ressortsparket
 
Namens de ACAS,
prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren, voorzitter ACAS
 
Namens het parket bij de Hoge Raad,
prof. mr. F.W. (Edwin) Bleichrodt, procureur-generaal bij de Hoge Raad.