Missie, visie en doelstellingen AVOU


Missie

Het streven van de Open Universiteit Nederland is een goede band te behouden met haar alumni. Wederzijdse informatieuitwisseling is hierin van cruciaal belang. Alumni kunnen bijvoorbeeld als ervaringsdeskundigen hun inbreng hebben bij toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar opleidingen, scholing en training. Bovendien zijn ze waardevolle informanten over arbeidsmarktontwikkelingen.


Visie

Bovenstaande missie kan worden vertaald naar een visie bestaande uit de volgende onderdelen:

 1. Het vormen van een schakel tussen de OU en haar afgestudeerden:
  Er is een wederzijds belang, we hebben elkaar nodig! Regelmatig wordt onderzocht wat de OU voor haar alumni kan betekenen en in hoeverre dat aansluit bij de wensen van die alumni en andersom. Deze ideeën, mogelijkheden en wensen kunnen voor de universiteit als geheel en per faculteit variëren.
 2. Het vormen van een schakel tussen afgestudeerden onderling:
  Wat hebben we elkaar te bieden? De Alumnivereniging kan hierin een belangrijke verbindende rol vervullen.
 3. Het bevorderen van de naamsbekendheid van de OU:
  De AVOU tracht waar mogelijk samen met de OU het imago van de universiteit (verder)te verbeteren.
   

Doelstellingen

Ad 1. De alumnivereniging als schakel tussen de OU en haar afgestudeerden

 1. Informatieverschaffing over de OU en de Alumnivereniging aan de leden.
 2. Organisatie van bijeenkomsten en evenementen.
 3. Bevorderen dat bijeenkomsten, lezingen e.d. van de OU ook voor alumni toegankelijk zijn en faciliteiten voor studenten ook voor alumni beschikbaar /toegankelijk zijn.
 4. Belangenbehartiging alumni bij de OU.
 5. Regionalisering van de activiteiten aansluitend bij de studiecentra in de betrokken regio’s is hierbij een belangrijk middel

Ad 2. als schakel tussen de afgestudeerden onderling

 1. Informatieverschaffing aan de leden via: alumnigids, nieuwsbrief, alumnikatern Modulair en website.
 2. Netwerkontwikkeling alumni
  Het bevorderen van sociale contacten tussen oud-studenten onderling, maar ook tussen de oud-studenten en de OU, de huidige studenten en het bedrijfsleven door het vormen en onderhouden netwerken, bevorderen van de contacten onderling, uitwisselen van kennis en ervaring, uitnodigingen voor lezingen, excursies, reizen en bedrijfsbezoeken.
 3. Regionalisering
  In overleg met de AVOU wordt gewerkt aan het oprichten van alumnikringen. Met medewerking van alumni (die in de buurt wonen), wordt een netwerk gestart dat verbonden is aan het studiecentrum. De bedoeling is daar regelmatig bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor alumni en studenten. De AVOU blijft daarnaast de landelijke activiteiten organiseren.
  Regiocoördinatoren leggen contact met sprekers of maken gebruik van de al bestaande contacten.

Ad 3. Bevorderen naamsbekendheid OU

 1. Contact leggen met andere alumniverenigingen van andere universiteiten (wellicht ook buitenlandse universiteiten) en uitwisseling van ideeën en gerichte externe PR en promotie in samenwerking met de OU.
 2. Samenwerking aangaan met de reeds bestaande studentenverenigingen binnen de studiecentra.
 3. Zoeken naar contacten met de landelijke pers.

Alumnus & bijblijven

Afgestudeerd zijn aan de Open Universiteit is een mijlpaal, bijblijven met de ontwikkelingen op het vakgebied en de academische wereld is een andere zaak. De Open Universiteit heeft voor alle alumni de volgende faciliteiten (vaak gestart na lobby van de AVOU).

 1. Wekelijkse OU-e-nieuwsbrief
  1. Een korte schets betreffende actuele ontwikkelingen op uw eigen e-mail adres
  2. Aanmelden voor wekelijkse nieuwsbrief OU.
 2.  Modulair
  1. Uitgebreider nieuws en achtergrondontwikkelingen staan in de Modulair die elke twee maanden wordt gepubliceerd
  2. Mocht u deze na uw afstuderen niet meer (willen) ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig voor afmelden.

3. Als alumnivereniging zullen wij samen met de Open Universiteit onderzoeken welke mogelijkheden er zijn gerichte onderwijs-activiteiten te ontplooien.


Inzien Open Access publicaties

Het is nu mogelijk om via Open Access publicaties in te zien. In VSNU-verband is namelijk afgesproken dat alle onderzoekpublicaties te zijner tijd via Open Access gepubliceerd zullen worden.

Het academisch onderzoek van de OU kunt u volgen via de nieuwskanalen van de OU. Daarnaast wordt steeds meer onderzoek via Open Access gepubliceerd; deze artikelen, tijdschriften en boeken zijn gratis en openbaar toegankelijk. Op termijn zal alle onderzoeks-output van de OU via Open Access gepubliceerd worden.

Daarnaast is de AVOU zelf begonnen om de Open Acces gepubliceerde artikelen van onze leden in de rubriek wetenschappelijke publicaties te vermelden.